กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2562

เนื่องด้วยในปัจจุบันสถิติ การเกิดอัคคีภัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย ทางโรงเรียนจึงตระหนัก และเห็นความสำคัญของการดูแล ป้องกันการเกิดอัคคีภัย จึงจัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้เด็ก ครู บุคลากร ภายในโรงเรียน
Visitors: 114,108