กิจกรรมต้นไม้พูดได้

โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน (กิจกรรมต้นไม้พูดได้) เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรู้ของเด็กๆทุกระดับชั้น ในการตกแต่ง จัดสวนหย่อมและปลูกต้นไม้ เพื่อให้โรงเรียนสวยงามน่าอยู่ นอกจากนี้เด็กๆยังสามารถบอกชื่อต้นไม้ อุปกรณ์ในการปลูก และวิธีการปลูกต้นไม้ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน
Visitors: 114,109