ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ปฐมวัย

ผลการสอบคณิตศาสตร์ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล(English Version) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ประจำปีการศึกษา 2559 โดย...สถาบันรับรองทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น
Visitors: 92,764