คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คุณธาดา - คุณลิลลี่   เธียรประสิทธิ์ 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

คุณอัจฉรา (เธียรประสิทธิ์) โอสถานุเคราะห์ 
ผู้รับใบอนุญาต

  

อาจารย์ประสิทธิรักษ์    เจริญผล
ผู้อำนวยการ

 

 

Visitors: 114,109