คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คุณธาดา - คุณลิลลี่   เธียรประสิทธิ์ 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

คุณอัจฉรา (เธียรประสิทธิ์) โอสถานุเคราะห์ 
ผู้รับใบอนุญาต

อาจารย์วทัญญุตา    สัตยพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

Visitors: 33,508