ระเบียบการรับสมัคร (อนุบาล1-3) อายุ 3 - 6 ปี

 

 

การรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน ชาย – หญิง

 แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 อายุ 3 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) ชั้นอนุบาล 1

 อายุ 4 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) ชั้นอนุบาล 2

 อายุ 5 ปี ขึ้นไป (ในเดือนมิถุนายน) ชั้นอนุบาล 3

 พิจารณาตามพัฒนาการของเด็ก

หลักฐานการรับสมัคร / การมอบตัว

สำเนาสูติบัตร
สำเนาทำเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
รูปถ่ายผู้มารับนักเรียน
สำเนาบัตรประชาชนของบิดา / มารดา              

ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม (กรณีย้ายโรงเรียน)

 
1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน
 ภาคเรียนที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน
 ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
กิจกรรมพิเศษSummer Camp
 ภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม
 ภาคเรียนที่ 2 เดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน
 
การรับ-ส่งนักเรียน
ผู้ปกครองส่งเด็กก่อนเวลา 08.00 น. และรับกลับได้เวลา 14.30 น.
ทางโรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ปกครอง และผู้ที่มารับนักเรียนจะต้องแสดงบัตรทุกครั้ง
กรณีที่ผู้ปกครอง มารับเด็กด้วยตนเอง กรุณาโทรแจ้งชื่อผู้มารับแทน ให้ทางโรงเรียนได้ทราบ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้พาเด็กกลับบ้านโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น
 
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
ผู้ปกครองสามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูล และรายละเอียดได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
 โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-267-4264

Visitors: 114,110