นโยบาย/วิสัยทัศน์/เป้าหมาย

         นโยบายของโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

           โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักการศึกษาเขตพื้นที่1 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงอนุบาลปีที่3จัดการเรียนการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (3-5 ปี) พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ

          การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่  โดยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และทักษะต่างๆ(ไม่เน้นการท่องจำ) ฝึกให้เด็กรู้จักคิดและสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัย พร้อมกับกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา ตามแนวคิดเด็กมีความสุขเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี  มีการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆเพื่อสามารถศึกษาได้ในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป 

 

วิสัยทัศน์  ( Vision )

               โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี  จึงได้วางแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการและความรู้ที่มีความสุขเหมาะสมกับวัย  ควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย  โดยใช้เปล่งประสิทธิ์โมเดล เพื่อปลูกฝังให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์  คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดแบบมีวิจารณญาณ  กล้าแสดงออก  มีคุณธรรมจริยธรรม  รักการอ่าน รักธรรมชาติ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าหมาย

1. โรงเรียนมีการพัฒนาเพื่อยกระดับและรักษาคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาปฐมวัย

2. ครูผู้สอนมีความสามารถที่หลากหลายในการบูรณาการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้รูปแบบเปล่งประสิทธิ์โมเดลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  และเอื้อต่อการเรียนรู้

4. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา

5. ผู้เรียนมีทักษากระบวนการคิด  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  พร้อมทักษะด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เหมาะสมกับวัยด้วยรูปแบบเปล่งประสิทธิ์โมเดล

6. ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  (ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา)  พร้อมด้วยทักษะกีฬาสากลที่เหมาะสมกับวัยและมีนิสัยใฝ่รักษาสุขภาพ

7. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยใฝ่ทำความดี  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย  และใฝ่เรียนรู้ความพร้อมในการศึกษาต่อขั้นต่อไป

8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

Visitors: 114,110