ประวัติโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา2537 จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับอนุบาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และทันสมัย เพื่อเด็กวัยอนุบาลได้มีโอกาสเข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสบกับวัย เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีความสุข อยู่ในสถานที่ปลอดภัยเสมือนบ้านหลังที่สอง โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2537  ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการภายใต้การบริหารของนางอัจฉรา(เธียร์ประสิทธิ์) โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันนางสาวประสิทธิรักษ์   เจริญผล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 

 

Visitors: 114,110