เกี่ยวกับโรงเรียน


  • school (Medium).jpg
    โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา2537จากความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้มีสถานศึกษาระดับอนุบาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และทันสมัย เพื่อเด็กวัยอนุบาลได้มีโอก...

  • คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คุณธาดา - คุณลิลลี่ เธียรประสิทธิ์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คุณอัจฉรา (เธียรประสิทธิ์) โอสถานุเคราะห์ผู้รับใบอนุญาต อาจารย์ประสิทธิรักษ์ เจริญผล...

  • นโยบายของโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักก...

  • สิ่งอำนวยความสะดวก1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนน่าอยู่ สถานที่สะอาดมีความสวยงาม2. โรงเรียนมีห้องเรียนขนาดมาตรฐาน พร้อมสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย3. จัดให้มีการติดตั้งเคร...
Visitors: 114,110